Projekt GLOBE


Mezinárodní projekt GLOBE v České republice GLOBE je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Studenti ze 110 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků.
Projekt GLOBE i jeho výsledky jsou přístupné všem lidem na celém světě na adrese www.globe.gov.

Informace o průběhu projektu v České republice jsou na stránce Sdružení TEREZA.
NASA (National Aeronautics and Space Administration) je garantem zpracování výsledků a vývoje počítačového programu GLOBE.
Myšlenku programu GLOBE vyhlásil vícepresident USA Al Gore v roce 1994. O rok později v dubnu při příležitosti 25. výročí Dne Země byl Program GLOBE slavnostně zahájen. K Programu GLOBE se přihlásilo 134 zemí z celého světa, 110 z nich podepsalo mezivládní dohodu a začalo pracovat. Program GLOBE byl vládním programem a až do léta 2003 sídlilo mezinárodní koordinační centrum projektu přímo v komplexu Bílého Domu ve Washingtonu. V červnu 2003 bylo ve výběrovém řízení pro vedení GLOBE vybráno Sdružení Universit pro výzkum atmosféry UCAR (Corporation for Atmospheric Research) ve spolupráci se Státní Universitou v Coloradu CSU (Colorado State University).

V České republice je do Programu zapojeno 83 základních a středních škol.
Naše škola je účastníkem Programu GLOBE od roku 1995.
Projekt GLOBE v České republice garantuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí.
Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA. Na projektu spolupracují Přírodovědecká fakulta UK, Český hydromeorologický ústav, Česká asociace pro geoinformace, členové vědecké rady GLOBE. V roce 2004 se stala podporovatelem projektu společnost KPMG Česká republika, s.r.o.. nahoru na hlavní stránku
Součásti projektu

Součásti projektu

Hydrologie

Voda je jednou z nejdůležitějších látek vůbec, umožňuje život na Zemi, tvoří 50 - 70% hmotnosti těl živých organismů. Hraje klíčovou roli při formování počasí, ovlivňuje povrch planety erozí a dalšími procesy, pokrývá 70% povrchu Země.
Měřením vlastností vody získáme informace o její kvalitě, podmínkách pro život vodních rostlin a živočichů, znečištění, porozumíme lépe procesům, které ve vodě probíhají.
Měřením vlastností vody se zabývá hydrologie.
Přehled měření: - průhlednost vody - teplota vody - konduktivita - vodivost - pH
Lze měřit i další vlastnosti, ale to vyžaduje další proškolení studentů, další pomůcky a vybavení do laboratoře podle protokolů Programu GLOBE i více času. U nás se provádějí hydrologická měření 1x týdně na odběrovém místě v Labi.
Naměřené údaje zapisují studenti do následujících tabulek v protokolu hydrologického výzkum: Teplota vody Jméno člena Teplota ve stupních Celsia průměr ve stupních Celsia 1. měření 2. měření 3. měření Vodivost =konduktivita Jméno člena mikroSiemens na centimetr průměr v mikroSiemensech na centimetr 1. měření 2. měření 3. měření pH vody Jméno člena hodnota pH na pH metru průměrná hodnota pH 1. měření 2. měření 3. měření nahoru hlavní stránka
Meteorologie

Naše planeta je obklopena tenkou vrstvou plynů dosahujících do výšky přes 900 km, která se nazývá atmosféra.
Atmosféra chrání Zemi před škodlivými paprsky Slunce, obsahuje plyny nezbytné pro všechny živé organismy, odehrává se v ní velké množství jevů, které ovlivňují život na zeměkouli. Hlavními plyny, které vytvářejí zemskou atmosféru jsou dusík (78%) a kyslík (21%). Atmosféra má nízký obsah dalších plynů např. oxidu uličitého, ozónu apod. Voda se v atmosféře vyskytuje ve formě vodní páry, kapiček a ledových krystalků v mracích. V atmosféře jsou rozptýleny také drobné pevné a kapalné částečky, kterým říkáme aerosoly.
Věda, která studuje souvisle pohyby atmosféry, její složení, změny teplot, se nazývá meteorologie.
Pomocí meteorologických pozorování získáme informace o počasí a podnebí ve svém okolí i v jiných částech světa. Když budeme pečlivě provádět meteorologická měření, sledovat počasí v našem okolí a zapamatujeme si zákonitosti v daném místě, mohou se z nás stát docela dobří odhadci vývoje počasí.
Přehled měření:
- teplota vzduchu (okamžitá, maximální, minimální) - množství kapalných srážek - množství tuhých srážek - vodní ekvivalent vodních srážek - pH srážek - oblačné pokrytí - typy mraků - relativní vlhkost
Veškerá meteorologická měření by měla být prováděna denně, a to v rozmezí jedné hodiny před a jedné hodiny po slunečním poledni. Při měřeních se studenti pravidelně střídají ve všedních dnech, o víkendech ani o prázdninách neměříme. nahoru na hlavní stránku