Aplikovaná chemie

číslo oboru: 28-44-M/001

Chemický obor jednotný v celé republice pro všechny střední školy chemicky orientované. V rámci odborných praxí apolupracuje naše škola mimo jiné take s městskými lesy, KRNAPem a Vč ZOO, kterou studenti navštěvují v rámci výuky na odborné přednásky ze zoologie.
Žáci jsou po absolvování školy připraveni ke studiu na vysokých školách s chemickým zaměřením. Vzhledem k tomu, že v učebních plánech dvou zaměření se nachází i biologie, jsou jim otevřeny i další vysoké školy včetně lékařských a farmaceutických fakult.
Je to obor se širokou univerzální koncepcí se šesti různými zaměřeními. Naše škola vyučuje tři z nich.
Zaměření si studenti volí až na závěr druhého ročníku. První dva ročníky jsou společné.
Pro každé ze zaměření jsou vyučovány různé odborné profilující předměty.
Těmto profilujícím předmětům je věnováno během třetího a čtvrtého ročníku celkem 12 hodin týdně.
Všechny ostatní předměty, včetně všech chemií (organická, anorganická, fyzikální, analytická, biochemie, chemická technologie), jsou pro všechna zaměření společná.
Odborné profilující předměty jsou:

Farmaceutické substance

číslo oboru: 28-44-M/004

Ochrana životního prostředí

číslo oboru: 28-44-M/005

Výpočetní technika v chemii

číslo oboru: 28-44-M/006

Farmaceutické substance

Chemie léčiv
Pomocné látky
Léčiva ovlivňující činnost ústřední nervové soustavy
Léčiva ovlivňující činnost periferní nervové soustavy
Léčiva ovlivňující oběhovou soustavu a krev
Léčiva ovlivňující trávicí a vylučovací ústrojí
Biokatalyzátory
Desinficiencia a antiseptika
Terapeutika infekčních onemocnění
Antiflogistika a antirevmatika

Chemická technika
Metrologie
Hydrodynamické operace (čerpání a tok kapalin)
Filtrace, usazování, odstřeďování
Elektrochemické procesy
Destilace a rektifikace
Absorpce, adsorpce, extrakce
Krystalizace
Tepelné procesy
Látkové a energetické bilance

Chemické programy
Předmět je zaměřen na zpracování dat naměřených při praktických cvičeních v chemických laboratořích na počítači.
Seznámení s programem ACD ChemSketch pro kreslení chemických vzorců, reakcí a aparatur.
Pracovní prostředí programu, výběr objektu, přesun, rotace a změna velikosti. Strukturní režim a režim kreslení, normální kreslení vazeb, kreslení řetězce, kreslení dvojných a trojných vazeb, kreslení cyklických struktur, kreslení složitějších struktur.
Použití tabulky substituentů, nastavení jiných atomů ve struktuře, kreslení chemických reakcí, kreslení nabitých atomů, aniontů a kationtů, tabulka radikálů.
Chemické vlastnosti atomu, informace o sloučenině, použití šablon.
Kreslení grafických objektů, kreslení aparatur a úpravy. Práce s textem, opatření kresby popiskem.
Tvorba chemických protokolů.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí
Člověk a prostředí
Monitorování životního prostředí
Odpadové hospodářství (voda, vzduch, půda)
Komplexní a systémový přístup k řešení problémů životního prostředí

Chemické programy
Předmět je zaměřen na zpracování dat naměřených při praktických cvičeních v chemických laboratořích na počítači.
Seznámení s programem ACD ChemSketch pro kreslení chemických vzorců, reakcí a aparatur.
Pracovní prostředí programu, výběr objektu, přesun, rotace a změna velikosti. Strukturní režim a režim kreslení, normální kreslení vazeb, kreslení řetězce, kreslení dvojných a trojných vazeb, kreslení cyklických struktur, kreslení složitějších struktur.
Použití tabulky substituentů, nastavení jiných atomů ve struktuře, kreslení chemických reakcí, kreslení nabitých atomů, aniontů a kationtů, tabulka radikálů.
Chemické vlastnosti atomu, informace o sloučenině, použití šablon.
Kreslení grafických objektů, kreslení aparatur a úpravy. Práce s textem, opatření kresby popiskem.
Tvorba chemických protokolů.

Výpočetní technika v chemii

Biologie
Předmět biologie je zaměřen na charakteristiku biologických věd, char. živých organismů, biologii virů, biologii prokaryot, biologii eukaryot - stavbu rostlinné buňky, mitózu, meiózu, rostlinná pletiva, orgány, klasifikaci rostlin, fylogenetický systém rostlin, biologii hub
biologii prvoků, biologii bezobratlých živočichů, biologii obratlovců
biologii člověka - soustavy lidského těla, životospráva a zdraví člověka, základy genetiky
praktické cvičení - základy mikroskopování, stavba buňky, rostlinná pletiva, stavba kořene, stonku a listu, klíčení, pohyby rostlin, stavba květu, plody, poznávání rostlin, hub, lišejníků
Počítačové komunikace
Počítačové sítě (sériová komunikace, přehled počítačových sítí, topologie sítí, způsoby zapojení, standardy v počítačových sítích, přehled síťových systémů)
Novell (způsoby uložení informací o objektech v síti, souborový systém, přístupová práva, tiskové služby, elektronická pošta, správa serveru)
Další operační systémy (přehled dalších síťových operačních systémů - Windows NT, Internet, služby Internetu - internetové adresy, domény, tvorba webových stránek)

Počítačová grafika
Předmět počítačová grafika je zaměřen v průběhu výuky na zpracování strojírenské grafiky. Strojírenská grafika - základní objekty a modifikace, práce s vrstvami, bloky, atributy, tisk, 3D modelování, rendering. Student se učí vytvářet strojírenské výkresy dle předlohy v prostředí aplikace AutoCad.
Dalším oborem předmětu počítačová grafika je zpracování vektorové a rastrové grafiky.
Vektorová grafika (Corel Draw, Zoner Calisto) - práce se základními objekty, logické operace, křivky, výplně a obrysy, přechody, stíny a další efekty.
Rastrová grafika (Gimp) - základní objekty, výplně přechody, text, práce s vrstvami a jejich interakce, maska, efekty a filtry. Vzájemné exporty a importy vektorové a rastrové grafiky, export pro web.
Programování
Základní algoritmizace a vytváření algoritmického schématu.
Programovací jazyk Visual Basic.
Proměnné, datové typy, konstanty, podmínky, cykly, procedury, funkce, pole. Objekty, vestavěné objekty prostředí Excel.
Formulářové prvky a tvorba formulářové aplikace
Propojení se zdroji dat.